Algemene gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: mei 2021

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE APP GEBRUIKT, AANGEZIEN DEZE INVLOED HEBBEN OP UW WETTELIJKE RECHTEN EN PLICHTEN. BIJ HET AANMELDEN VOOR, GEBRUIKEN EN DOORZOEKEN VAN DE APP EN DE INHOUD ERVAN BENT U GEBONDEN AAN DEZE VOORWAARDEN EN AAN ALLE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING, EVENALS AAN DE TOEPASSELIJKE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN SODEXO EN HAAR KLANT/LEVERANCIER VAN WIE U TOEGANG HEBT GEKREGEN (‘KLANTOVEREENKOMST’).

Doel

 • Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) bepalen:
  • de voorwaarden op grond waarvan Wij een mobiele app aan U (hieronder gedefinieerd) ter beschikking stellen via een smartphone of tablet (hierna de ‘App’ genoemd);
  • de voorwaarden op grond waarvan U zich zult aanmelden bij de App en deze zult gebruiken.
 • De App wordt gepubliceerd en geëxploiteerd door QNIPS GmbH, gevestigd aan de Alexanderstraße 3, 30159 Hannover, Duitsland. E-mail: info@qnips.io. Telefoon: 0511 – 165899-0
 • De hosting wordt uitgevoerd door QNIPS GmbH, gevestigd aan de Alexanderstraße 3, 30159 Hannover, Duitsland. E-mail: info@qnips.io. Telefoon: 0511 – 165899-0.
 • De Voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd, aangevuld of bijgewerkt, met name vanwege technische ontwikkelingen of veranderingen in wet- en regelgeving of jurisprudentie.
 • De inhoud en functies van de App kunnen op elk moment worden gewijzigd, verwijderd of bijgewerkt. We behouden Ons het recht voor de App op elk moment stop te zetten.
 • U erkent en begrijpt dat U gebonden bent aan deze Voorwaarden tijdens Uw gebruik van de App.

Definities

 • ‘Vertrouwelijke Informatie’ verwijst naar alle commerciële, financiële, marketing-, technische en andere informatie, gegevens (met inbegrip van persoonsgegevens), knowhow en handelsgeheimen, ongeacht de vorm of drager (tekst-, geluid-, software-, beeld- of videobestanden en alles wat van dergelijke gegevens is afgeleid), die toebehoren aan of worden verkregen via of in verband met Ons, de App of het gebruik ervan, samen met eventuele kopieën, samenvattingen of uittreksels van dergelijke informatie ongeacht de vorm of drager of enig(e) gedeelte(s) van deze informatie, en die is aangeduid als vertrouwelijk of door een redelijke persoon als vertrouwelijk zou worden beschouwd.
 • ‘Dienst(en)’ verwijst naar elke dienst die beschikbaar is via de App, zoals beschreven in de sectie ‘Diensten’ van deze Voorwaarden.
 • ‘Locatie(s)’ verwijst naar de fysieke locatie(s) waar u van de Diensten gebruikmaakt, zoals beschreven in de App en gekozen door U.
 • ‘Ons’, ‘Wij/We’, of ‘Onze’ verwijst naar Sodexo en haar dochterondernemingen, voor zover van toepassing.
 • ‘Gebruikersinhoud’ verwijst naar alle inhoud, met inbegrip van, zonder enige beperking, alle teksten, gegevens, grafische voorstellingen, commentaren, afbeeldingen of video's die U uploadt in de App
 • ‘U’, of ‘Uw’ verwijst naar elke gebruiker van de App.

Diensten

 • De App wordt door Ons aangeboden aan Onze klanten.
 • De App levert de Diensten die zijn afgesproken in de overeenkomst tussen Onze klant en Ons om het verlenen van de overeengekomen Food services te faciliteren.
 • De App stelt U, afhankelijk van Uw Locatie(s), in staat om:
  • een specifiek account aan te maken, te activeren of te wijzigen.
  • toegang te krijgen tot informatie over de nieuwe en bestaande diensten (menu's) die op de Locatie worden aangeboden.
  • de informatie waar U toegang tot hebt, af te stemmen op Uw wensen.
  • toegang te krijgen tot online winkels.
  • onmiddellijk uw ervaring met de Locatie en de Diensten te delen via feedback.
  • enquêtes over de gebruikte diensten in te vullen.
  • maaltijden te bestellen en online te betalen.

Registratie

 • Om U te kunnen aanmelden bij de App en deze te gebruiken, moet U zich houden aan alle toepasselijke verordeningen en voorschriften in Uw toepasselijke land.
 • Uw account kan, afhankelijk van Uw Locatie(s):
  • worden aangemaakt door de onderneming die de Locatie(s) beheert. Om U aan te melden bij dit account, moet U de instructies volgen die in de App worden vermeld en zo nodig:
   • de gebruikersnaam opgegeven die aan U zal worden medegedeeld, evenals een wachtwoord dat U zult aanmaken wanneer U zich voor het eerst aanmeldt; of
   • Uw professionele gebruikersnaam en wachtwoord opgeven.
  • rechtstreeks door U worden aangemaakt. Om dit account aan te maken en U aan te melden bij dit account, moet U de instructies volgen die in de App worden vermeld en zo nodig:
   • de toepasselijke code op de Locatie(s) scannen; en/of
   • de registratie handmatig voltooien met de gebruikersnaam van Uw bedrijf en een door U gekozen wachtwoord.
 • Als U zich bij de App aanmeldt met uw professionele gebruikersnaam en wachtwoord, moeten deze geldig blijven om de aanmelding mogelijk te maken en moet U ze bijwerken als ze dat niet meer zijn. Meer in het algemeen moet alle persoonlijke informatie die aan Ons wordt medegedeeld altijd onmiddellijk worden bijgewerkt wanneer deze niet meer waarheidsgetrouw, volledig, accuraat of actueel is.
 • Uw wachtwoord is vertrouwelijk en U mag het niet bekendmaken aan een derde persoon of een website van een derde. U moet onmiddellijk contact met Ons opnemen als u reden hebt te denken dat Uw wachtwoord door een onbevoegde derde wordt gebruikt. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die met Uw wachtwoord worden verricht, evenals voor verlies of aansprakelijkheid als gevolg van een dergelijk gebruik.

Plichten van de gebruiker

 • Bij het gebruik van de App:
  • bent U volledig verantwoordelijk voor de wettigheid, betrouwbaarheid, integriteit, nauwkeurigheid en kwaliteit van de informatie, materialen, inhoud en gegevens die U verstrekt;
  • verklaart U zich te allen tijde te zullen houden aan alle bepalingen van de Voorwaarden;
  • stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent (en dat Wij geen verantwoordelijkheid jegens U of enige derde hebben) voor elke inbreuk op Uw plichten uit hoofde van de Voorwaarden en de gevolgen van een dergelijke inbreuk; en
  • moet U de Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk houden en ervoor zorgen dat deze veilig wordt bewaard, beschermd tegen diefstal, beschadiging, verlies of ongeoorloofde toegang.
 • Bij het gebruik van de App is het U verboden om:
  • de toepasselijke lokale, nationale of internationale wetgeving te overtreden of te schenden;
  • de persoonsgegevens van enige derde te verzamelen, te oogsten, op te slaan, te gebruiken of te publiceren in de App;
  • het gebruik en het genot van de App door enige andere gebruiker of derde te beperken of belemmeren;
  • onjuiste verklaringen te doen over Uw identiteit of uw banden met enige andere persoon of organisatie;
  • inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, in strijd met de rechten van een derde, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, vertrouwelijk, hatelijk of discriminerend op grond van ras of etniciteit is te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, over te dragen of anderszins ter beschikking te stellen;
  • U uit te geven voor enige andere persoon of entiteit, of ten onrechte te verklaren dat U een band met enige persoon of entiteit heeft;
  • ongevraagde of ongeoorloofde reclame, advertenties, of andere vormen van uitnodigingen ter beschikking te stellen, of de App te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bestemd;
  • de dienstverlening aan enige gebruiker van de App te (proberen te) verstoren;
  • enig onderdeel van de App te veranderen of aan te passen;
  • te proberen de kwetsbaarheid van de App of een bijbehorend systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen, inbreuk te maken op veiligheids- of authenticatiemaatregelen zonder de juiste machtiging, de servers of netwerken die zijn verbonden aan de App te verstoren;
  • virussen (inclusief varianten of vergelijkbare kwaadaardige opdrachtcode), Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, beschadigde bestanden of soortgelijke software of programma's te introduceren die de werking van de App of de computer van een gebruiker of eigendommen van een ander kunnen schaden;
  • enig(e) gedeelte(s) van de App of de daaraan gerelateerde gegevens (behalve Gebruikersinhoud), software of toepassingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Inhoud (behalve Gebruikersinhoud), te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden, over te dragen, uit te zenden, weer te geven, te verkopen, in licentie te geven of anderszins te exploiteren, ongeacht de drager, zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming; en/of
  • de broncode van enig onderdeel van de App of componenten of processen ervan te disassembleren, decompileren, reverse-engineeren of anderszins te proberen deze te achterhalen of er toegang toe te krijgen. Ook stemt u ermee in geen code of product in te voegen om de App te manipuleren op een wijze die de ervaring van andere gebruikers beïnvloedt.

Intellectuele eigendom

 • De App, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de gegevens, tekst, koppelingen, foto's, afbeeldingen, video, audio-inhoud, alle compilaties van informatie, alle softwareprogramma’s, tools, toepassingen en/of code, de selectie en ordening van voornoemde zaken en de ‘look & feel’ van de App, met uitzondering van Gebruikersinhoud (gezamenlijk de ‘Inhoud’ genoemd), is beschermd door het intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht, het recht inzake tekeningen en modellen en de eigendomsrechten.
 • U erkent en stemt ermee in dat Wij eigenaar zijn van alle intellectuele-eigendomsrechten op de App.
 • Er wordt een persoonlijke, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor de toegang tot en het gebruik van de App aan u verleend, mits U zich blijft houden aan de Voorwaarden, die af en toe kunnen worden gewijzigd.
 • U erkent en stemt ermee in om U, bij het aanmelden voor en gebruiken van de App, te houden aan alle toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom en aan alle aanvullende kennisgevingen en beperkingen die in de App zijn opgenomen. Dit betekent dat U de Inhoud niet mag gebruiken voor enig ander doel dan voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik.
 • Ongeoorloofd gebruik van de App en de Inhoud en van materialen die beschikbaar zijn in of via de App kan in strijd zijn met het toepasselijke intellectueel eigendomsrecht of met andere wetten.
 • Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden aan Ons of aan Onze licentiegevers, voor zover van toepassing. Niets in de Voorwaarden verleent u enig recht op of in Inhoud, octrooien, auteursrechten, ontwerpen, rapporten, analyses, concepten, vertrouwelijke informatie en bevindingen, databankrechten, handelsgeheimen, handelsnamen, merken (hetzij geregistreerd of ongeregistreerd), computerprogramma’s of broncode en alle documentatie, inclusief alle morele rechten, of enige andere (bedrijfseigen) materialen, rechten of licenties met betrekking tot de App of daaraan gerelateerde software en documentatie. U mag geen aanduidingen van auteursrechten en andere eigendomsrechten of labels die zijn opgenomen in de App of gerelateerde toepassingen of software veranderen, wijzigen, wissen, vernietigen, verbergen of anderszins verwijderen.
 • U erkent en stemt ermee in dat Wij Uw voornaam, achternaam en profielfoto, aanwezig in de App, kunnen gebruiken voor zover dat nodig is om de functionaliteiten van de App volledig te laten werken.

Gebruikersinhoud

 • Hierbij verklaart en garandeert U dat, met betrekking tot de Gebruikersinhoud:
  • U het recht hebt om deze Gebruikersinhoud te publiceren (hetzij door eigendom van de intellectuele-eigendomsrechten op de Gebruikersinhoud, hetzij door de toekenning van een licentie om de Gebruikersinhoud te gebruiken en publiceren); en
  • de Gebruikersinhoud accuraat en waarheidsgetrouw is, en dat het niet waarschijnlijk is dat de publicatie van de Gebruikersinhoud in de App Onze reputatie zal aantasten of de rechten van enige derde zal schenden.
 • Deze Gebruikersinhoud:
  • is niet onwettig in Uw relevante land en is in overeenstemming met de toepasselijke wet in enig rechtsgebied waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat de Gebruikersinhoud er zal worden bekeken, en promoot geen onwettige activiteiten;
  • bevordert geen racisme, haat of fysieke schade van welke aard ook, brengt geen schade toe aan de eer of reputatie van anderen, roept niet op tot discriminatie, haat tegen een persoon of groep personen vanwege hun herkomst, seksuele geaardheid of de veronderstelling dat zij al dan niet behoren tot een bepaalde etnische groep, een bepaald volk, bepaald ras of een bepaalde religieuze gemeenschap,
  • bevat geen lasterlijke of anderszins onjuiste verklaringen over enige persoon (levend of dood), is niet intimiderend voor enige persoon en zet niet aan tot het intimideren van enige persoon;
  • is waarschijnlijk niet aanstootgevend voor enige persoon die deze Gebruikersinhoud bekijkt; en/of
  • is waarheidsgetrouw en niet misleidend in alle wezenlijke opzichten (met inbegrip van, zonder enige beperking, alle informatie en beelden betreffende uw persoonlijke statistieken, beroep en locatie).
 • U verklaart dat Uw Gebruikersinhoud (ongeacht of U de maker van deze Gebruikersinhoud bent) te allen tijde voldoet aan de Voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving, zowel bij eerste indiening als gedurende de volledige periode dat deze toegankelijk is via de App.
 • U bent en blijft volledig verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud die u verzendt of uploadt naar de App.
 • U erkent dat Wij geen enkele controle uitoefenen over de Gebruikersinhoud (anders dan zuiver technische controles wanneer dat nodig is), de Gebruikersinhoud niet vooraf screenen en geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze Gebruikersinhoud.
 • Wij hebben het recht om, geheel naar eigen goeddunken, Gebruikersinhoud op te schorten of definitief te verwijderen zonder kennisgeving en zonder opgaaf van reden.
 • Verder erkent U en stemt U ermee in dat Wij genoodzaakt kunnen zijn informatie over de herkomst van in de App gepubliceerde onwettige Inhoud en/of het plaatsvinden van onwettige activiteiten in de App te verstrekken aan een politie- of gerechtelijke autoriteit in een land waar dergelijke Gebruikersinhoud is bekeken en onwettig is, en U machtigt Ons hierbij onherroepelijk om dergelijke informatie aan dergelijke personen te verstrekken (op verzoek of naar goeddunken van Ons) met inachtneming van een redelijke kennisgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

 • Behalve voor zover uitdrukkelijk en specifiek bepaald in deze Voorwaarden en in de hoogst wettelijk toegelaten mate:
  • aanvaardt U de verantwoordelijkheid voor en de risico's verbonden aan Uw gebruik van de App, en voor conclusies getrokken op basis van dit gebruik, en voor Uw Gebruikersinhoud. De App wordt aangeboden ‘zoals deze is’ (‘as is’) en ‘voor zover beschikbaar’ (‘as available’). Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of omissies in enige informatie, Gebruikersinhoud, instructies of teksten die door U zijn verstrekt, of handelingen die Wij in opdracht van U hebben verricht, met dien verstande dat Wij geen handelingen zullen verrichten die in strijd zijn met de toepasselijke wetten of met de Voorwaarden en/of de Klantovereenkomst.
  • We zijn niet aansprakelijk, hetzij uit onrechtmatige daad (waaronder wegens inbreuk op een wettelijke verplichting), door contract, verkeerde voorstelling van zaken (hetzij onschuldig of nalatig), schadeloosstelling of anderszins voor enig verlies van winst, verlies van zaken, aantasting van goodwill en/of soortgelijke verliezen, of zuiver economische schade of voor kosten van bijzondere, indirecte of gevolgschade, of voor verliezen of schade van welke aard ook, kosten of uitgaven die op welke manier ook voortvloeien uit deze Voorwaarden.
  • Wij zijn niet gebonden door verzoeken om dienstverlening die via de App worden ingediend en in strijd zijn met deze Voorwaarden, de Klantovereenkomst of de toepasselijke wet, en/of niet zijn inbegrepen bij de diensten die Wij verlenen op grond van de Klantovereenkomst.
 • U erkent hierbij dat de App incidenteel niet beschikbaar zal zijn vanwege gepland onderhoud, upgrades of noodreparaties. We zijn niet aansprakelijk jegens U voor enige onderbreking of stopzetting van de App en/of het internet, of in geval van verlies van inhoud.
 • Hoewel Wij hebben getracht een veilige en betrouwbare App te ontwikkelen, erkent U dat de vertrouwelijkheid van mededelingen of materialen die via het internet naar/vanuit de App worden verzonden niet kan worden gegarandeerd. Dienovereenkomstig zijn We niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die zich in de App bevindt en die door U wordt verstrekt.
 • De App kan koppelingen naar websites van derden bevatten. Dergelijke websites staan niet onder Onze controle en Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud, eventuele privacybeleid en/of de producten, diensten en adviezen die op dergelijke websites staan, en deze worden niet door ons onderschreven, aanbevolen of gesponsord.

Schadeloosstelling

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen, aansprakelijkheid, vorderingen, eisen, kosten, onderzoeken, vonnissen, schikkingen en onkosten, waaronder de honoraria van advocaten, die direct of indirect voortvloeien uit of anderszins direct of indirect verband houden met:
  • Uw gebruik van de App of activiteiten in verband met de App die in strijd zijn met deze Voorwaarden, de Klantovereenkomst of de toepasselijke wet;
  • overtreding van deze Voorwaarden door U;
  • schending van enige toepasselijke wet, Onze rechten of de rechten van enige derde door U; en/of
  • informatie of materiaal, verzonden via Uw computer, die in strijd is met, inbreuk maakt op of misbruik maakt van enig(e) auteursrecht, merk, handelsgeheim, aanbiedingsvorm, octrooi, publiciteits-, privacy- of ander recht van enige persoon of die een persoon belastert.

Beëindiging

 • Wij behouden Ons het recht voor om U en/of elke andere gebruiker de toegang tot de App, de Inhoud of enig deel ervan te ontzeggen, en om Uw account en/of deze Voorwaarden te beëindigen indien relevant.
 • Deze beëindiging treedt in werking zonder afbreuk te doen aan eventuele schadevergoedingen die Wij van U of Uw rechtverkrijgenden en wettelijk vertegenwoordigers kunnen eisen voor het herstel van schade die Wij hebben geleden doordat U zich niet hebt gehouden aan de Voorwaarden.
 • Bij beëindiging om welke reden ook:
  • worden alle rechten opgeheven die op grond van deze Voorwaarden aan U zijn verleend;
  • moet U onmiddellijk stoppen met alle activiteiten die zijn toegestaan door deze Voorwaarden, waaronder Uw gebruik van de App; en
  • moet U de App onmiddellijk wissen of verwijderen van al Uw apparaten.

Diverse bepalingen

 • We behouden Ons het recht voor de Voorwaarden te wijzigen na een voorafgaande kennisgeving, die Wij kunnen verstrekken door deze wijzigingen in de App te plaatsen of via een andere methode, zoals Wij naar eigen goeddunken kunnen bepalen. Als U de App na kennisgeving van dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, wordt onomstotelijk aangenomen dat u instemt met alle wijzigingen in deze algemene voorwaarden.
 • Als Wij niet aandringen op een strikte naleving van enige van deze Voorwaarden, betekent dit niet dat Wij afstand doen van onze rechten in geval van een wanprestatie of niet-naleving op een later moment.
 • Als enige bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar wordt beschouwd door een bevoegde rechtbank of bevoegd gerecht, zal die bepaling worden afgedwongen in de hoogst mogelijke mate die is toegestaan om de oorspronkelijke bedoeling te verwezenlijken en blijven de overige Voorwaarden volledig van kracht.
 • We kunnen Onze rechten en plichten op grond van deze Voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen gevolgen voor Uw rechten of onze plichten op grond van deze Voorwaarden. U mag Uw rechten of plichten op grond van deze Voorwaarden echter aan niemand overdragen.

Hola, eerst een koekje!

Even onze cookie-policy accepteren, vrienden.

Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, stemt u in met de installatie van cookies door onze site en door derden op uw apparaat voor het verbeteren van de prestaties van onze site, het verbeteren van uw ervaring en ook om u te voorzien van gepersonaliseerde informatie over onze diensten. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe u deze kunt beheren, kunt u ons Cookiebeheerbeleid bekijken.