Wettelijke vermelding

Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de website www.modernrecipe.be (hierna “de Sodexo-website” genoemd) en het gebruik ervan zijn onderhevig aan het respecteren en onvoorwaardelijk aanvaarden van het geheel van bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen die in dit document zijn vervat. Het feit dat u deze website gebruikt, betekent dat u genoemde bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt.

1. Verantwoordelijke entiteit

De website www.modernrecipe.be is eigendom van de naamloze vennootschap Sodexo Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 36 rue Ravenstein, 1000 Brussel, België en ingeschreven werd in het Handelsregister van Brussel onder het BTW nummer : BE 0407.246.778.
De hosting wordt uitgevoerd door QNIPS GmbH, Alexanderstraße 3, 30159 Hannover,

E-Mail: info@qnips.io
Telefoonmummer.: 0511 – 165899-0.

2. Gebruik van informatie – auteursrechten

Alle elementen uit de inhoud van deze website zijn beschermd door de auteursrechten waarvan Sodexo en/of haar leveranciers en partners titularis zijn.

“Sodexo” en andere merknamen en/of diensten die op deze website vermeld worden, zijn gedeponeerde merken van Sodexo of van haar zustermaatschappijen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sodexo mag u geen informatie, programma, product of dienst die u via deze website hebt gekregen, wijzigen kopiëren, doorsturen, verspreiden, vertegenwoordigen, reproduceren, publiceren, onder licentie in concessie geven, overdragen noch verkopen, en evenmin werken maken die afgeleid zijn van bovengenoemde elementen.

3. Informatie verspreid op de website

De informatie die op deze website wordt verspreid, is afkomstig uit betrouwbare bron. Sodexo kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig, exact en/of actueel is. De informatie, producten en diensten die in de website werden opgenomen, kunnen bovendien technische onjuistheden of typfouten bevatten. Sodexo of maatschappijen die onderdeel zijn van haar groep, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het eventueel onbehoorlijk, onjuist, obsoleet of onvolledige karakter van de informatie die op deze website wordt verspreid.

De informatie die op deze website wordt voorgesteld, kan in geen enkel geval worden beschouwd als een advies op het vlak van financiën of personeelsbeleid, noch als een aanbeveling van welke aard dan ook: de gegevens worden verspreid ter informatieve titel. Gelieve de bevoegde commerciële dienst te contacteren voor een specifiek advies afgestemd op uw eigen situatie.

De gebruiker hanteert die inlichtingen op eigen risico, oordeelkundig en kritisch, rekening houdende met zijn persoonlijke situatie. Enkel de gebruiker is meester over en aansprakelijk voor de verbintenissen die hij aangaat.

4. Verantwoordelijkheid van de gebruiker der diensten

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasystemen, van zijn modem, van zijn telefoonlijn alsook van zijn internettoegang.

5. Links en hyperlinks

Sodexo of één van haar zustermaatschappijen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het opnemen van hyperlinks naar websites van derden, die via haar website op het internet worden gepubliceerd.

Elke hyperlink naar de Sodexo-website vanaf een andere website, is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring, die volgens de regels schriftelijk en uitdrukkelijk bij Sodexo moet worden verkregen.

Het is bovendien ook mogelijk dat de Sodexo-website links bevat naar websites die door derden worden beheerd. Deze links worden alleen voor het gemak van de gebruiker aangeboden. Sodexo kan geen controle uitoefenen op deze websites, noch kan zij verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Het opnemen van die links betekent niet dat Sodexo of één van haar zustermaatschappijen de inhoudelijke elementen van die websites goedkeurt.

6. Privacybescherming

7. Virusbescherming

Sodexo of één van de maatschappijen die onderdeel uitmaken van haar groep kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor nadelen, schade, onderbrekingen, fouten, diefstal, verlies, het vernielen of wijzigingen aan een gegevensbestand veroorzaakt ofwel door een illegale toegang van een derde met de bedoeling van deze derde om het informaticasysteem van Sodexo of een gebruiker te beschadigen, ofwel door een virus afkomstig van de website van Sodexo of die van een gebruiker.

8. Onderbreking van de toegang tot de dienst

Sodexo streeft ernaar met alle mogelijke middelen te harer beschikking de diensten op haar website toegankelijk te houden voor de gebruikers.

Sodexo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een panne van een machine, onderbreking van een lijn of van de stroom, inbraak, diefstal, een systeemfout of elke andere gebeurtenis die ontsnapt aan de degelijke controle, waardoor de voorgestelde diensten op de website ontoegankelijk of defect raken.

Sodexo is gemachtigd om zonder voorafgaand bericht de toegang tot de website of een deel ervan te onderbreken, meer bepaald wegens onderhoudswerken of updates van de site, of wegens een geval van overmacht, indien het risico ontstaat op misbruik of fraude of indien er een situatie zou ontstaan die men niet onder controle heeft, en dit zonder dat zij verplicht is een schadevergoeding te betalen voor de onderbreking van de toegang.

Sodexo zal er echter naar streven om haar gebruikers binnen een redelijke termijn te verwittigen van de onderbrekingen die zich zouden voordoen.

9. Berichtgeving

De berichtgeving i.v.m. op de website aangeboden diensten, per elektronische of gewone post, wordt geacht persoonlijk door de gebruiker ontvangen te worden.

10. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Sodexo behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en waarschuwing krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen.

11. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Sodexo-website wordt beheerd vanuit haar kantoor in Brussel en is onderhevig aan en wordt uitsluitend geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn alleen de Handelsrechtbanken van Brussel bevoegd.

12. Contact

Voor vragen of problemen omtrent deze website, gelieve contact op te nemen via modernrecipe.be@sodexo.com

Sodexo vraagt de gebruikers alle ongeoorloofde inhoud te signaleren, die verkrijgbaar zou zijn via deze diensten, zodat Sodexo de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wissen of ontoegankelijk te maken.

Hola, eerst een koekje!

Even onze cookie-policy accepteren, vrienden.

Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, stemt u in met de installatie van cookies door onze site en door derden op uw apparaat voor het verbeteren van de prestaties van onze site, het verbeteren van uw ervaring en ook om u te voorzien van gepersonaliseerde informatie over onze diensten. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe u deze kunt beheren, kunt u ons Cookiebeheerbeleid bekijken.